WAŻNE!

Sprzedaż przyczepy rolniczej uniwersalnej AUTOSAN D-35-S1

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Krzykosy, dnia 23 grudnia 2019 r.

 

Dot.: przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż przyczepy rolniczej uniwersalnej AUTOSAN D.35.S1

 

ZAWIADOMIENIE
o uniewainieniu postępowania

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia o unieważnieniu przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż przyczepy rolniczej uniwersalnej AUTOSAN D-35-S1 ogłoszonego dnia 16 grudnia 2019 r. zgodnie z punktem numer 7 niniejszego przetargu.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Sprzedaż przyczepy rolniczej uniwersalnej AUTOSAN D-35-S1

Wójt Gminy Krzykosy
ogłasza przetarg ustny (aukcję)
na sprzedaż przyczepy rolniczej uniwersalnej AUTOSAN D-35-S1

 1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 2. Opis:
  Przedmiotem sprzedaży jest przyczepa rolnicza uniwersalna AUTOSAN D-35-S1 nr rej. PSR N198,
  - wytwórca: Sanocka Fabryka Autobusów SANOK
  - rok produkcji: 1985r.
  - nr fabryczny: 22969
  - inny numer identyfikacyjny: Nr dow. rej. DR/BA/1470741
  - przebieg (liczba przepracowanych jednostek): brak informacji
  - wyposażenie (osprzęt): instalacja hamulcowa pneumatyczna, instalacja hydrauliczna zewn., brak koła zapasowego,
  - przeznaczenie: do przewozu różnego rodzaju materiałów i produktów rolnych o zmechanizowanym rozładunku,
  - Ważny przegląd techniczny,
  - znamionowe dane techniczne (podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne): ładowność 3500 kg, masa 1100 kg, ogumienie 4 szt. mki MITAS o wym. 10.0/75 – 15.3 zużycie bieżnika ok. 30%.
  - środek techniczny sprawny: tak

  W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) przyczepy rolniczej uniwersalnej stwierdzono: ogólny stan techniczny jako średni – zgodny z okresem eksploatacji. Przyczepa kompletna. Jest w bieżącej eksploatacji, termin następnego badania technicznego 31.01.2021r.Przyczepa może być eksploatowana przez co najmniej 5 lat pod warunkiem, że eksploatacja przebiegać będzie zgodnie z instrukcją obsługi.

 3. Cena wywoławcza: 5.000,00zł. brutto

 4. Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00zł.

 5. Termin przetargu:
  Przetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2019r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 27 grudnia 2019r. do godz. 15oo. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.
  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

  Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wozu asenizacyjnego.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

 7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

 8. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

 10. Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Daria Orzechowska ( pok. 23 ) 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
  Przyczepa uniwersalna rolnicza będąca przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 16 grudnia 2019r. do 27 grudnia 2019r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Kamil Delestowicz, tel. 721 283 004.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki   

Zdjęcie przyczepy rolniczej uniwersalnej AUTOSAN D-35-S1