WAŻNE!

Sprzedaż wozu asenizacyjnego - drugi przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Sprzedaż wozu asenizacyjnego - drugi przetarg ustny nieograniczony

Krzykosy, dnia 13 września 2019 r.

Wójt Gminy Krzykosy
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż wozu asenizacyjnego FORTSCHRITT HTS 100.27

1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
2. Opis:
Przedmiotem sprzedaży jest wóz asenizacyjny FORTSCHRITT HTS 100.27,
- wytwórca: FORTSCHRIT Import z NRD
- rok produkcji: 1979 r.
- nr fabryczny: brak tabliczki znamionowej
- inny numer identyfikacyjny: tabliczka znamionowa na zespole jezdnym nr fabr. F8/2 - 931
- przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): brak informacji
- wyposażenie ( osprzęt ): sprężarka, wąż zbrojony Ø 150; 8,0 m długości
- przeznaczenie: do przewożenia, mieszania i rozlewania płynnych nawozów ( fekali, gnojowicy )
- znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): zbiornik wykonany z włókien szklanych wzmocnionych poliestrem o poj. 10000 l., sprężarka wytw. max ciśnienie 1,5 at, max podciśn. 0,8 at, szer. rozlewania 4,0 – 10,00 m, zasuwa ręcznie otwierana, czas napełniania ok. 5 min, wymiary: - długość 760 cm, - szerokość 310 cm, - masa 3500 kg, - zapotrzebowanie mocy N=55 KW, cztery koła z ogumieniem m-ki STOMIL, o wym. 20-18, 2 szt. zużyty bieżnik , ok. 50% ogumienie nieoryginalne, samochodowe.
- środek techniczny sprawny: wymaga przeglądu zwłaszcza sprężarka, wyłączony z użytkowania od początku 2019r.
W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) wozu asenizacyjnego stwierdzono: brak możliwości stwierdzenia sprawności technicznej, przyjęto, że zespoły i układy kwalifikują się do przeglądu i częściowej naprawy zwłaszcza sprężarka. Wóz asenizacyjny może być eksploatowany przez co najmniej pięć lat pod warunkiem, że eksploatacja przebiegać będzie zgodnie z instrukcją obsługi producenta ( instrukcji obsługi brak ).
3. Cena wywoławcza: 9.200,00zł. brutto
4. Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00zł.
5. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2019r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 27 września 2019r. do godz. 15oo. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.
Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wozu asenizacyjnego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.
8. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.
10. Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Daria Orzechowska ( pok. 23 ) 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
Wóz asenizacyjny będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 16 września 2019r. do 27 września 2019r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Kamil Delestowicz, tel. 721 283 004.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki  

Woz1 

Woz2 

Woz3