WAŻNE!

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Krzykosy, dnia 25 czerwca 2020r.

 

ZP.271.3.GKZ.3.2020

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.GKZ.3.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm. ) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postepowaniu przez:

FBSerwis SA,  ul. Siedmiogrodzka 9,  02-204 Warszawa

UZASADNIENIE

Oferty w przedmiotowym postepowaniu złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty

Wykonawca

Adres

1

„ZGO-NOVA” Sp. z o.o.

Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin

2

FBSerwis SA

ul. Siedmiogrodzka 9,  01-204 Warszawa

 

W toku przeprowadzonego postepowania przetargowego, Komisja Przetargowa wykluczyła z postępowania następujących Wykonawców:

NIE DOTYCZY

W toku przeprowadzonego postepowania przetargowego, Komisja Przetargowa odrzuciła następujące oferty:

NIE DOTYCZY

Oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ Ustawą PZP” złożyli następujący wykonawcy:

 Nr oferty

Wykonawca

Adres

Liczba punktów w kryterium Cena – 60%

aspekt środowiskowy – emisja spalin powyżej normy EURO 4 (Euro 5 lub wyższe), zwane dalej EURO 5 - 30%

Obiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych 4 razy w roku – 10%

Suma punktów

1

„ZGO-NOVA”

Sp. z o.o.

Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin

55,25

30,00

10,00

95,25

2

FBSerwis SA

ul. Stawki 40,  01-40 Warszawa

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Art. 91 Ustawy stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca FBSerwis SA,  ul. Siedmiogrodzka 9,  01-204 Warszawa złożyli najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalna liczbę punktów. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy.

 

Informacja o zwiększeniu wysokości środków na realizację zadania

Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

Sprawa Nr ZP.271.3.GKZ.3.2020

Ogłoszenie nr 2020/S 085-201978z dnia 2020-04-30 r.

Informacja o zwiększeniu wysokości środków na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy"

    Nawiązując do wniosku Komisji Przetargowej z dnia 08.06.2020 r., na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, może być sfinalizowane po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na to zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.
    W celu sfinalizowania przetargu na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy", zwiększam kwotę przeznaczoną na to zadanie o 327 928,80 zł.

    Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia publicznego – roboty budowlane: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy" po korekcie wynosi 2 148 928,80 zł (jest to cena najkorzystniejszej oferty w przetargu przeprowadzonym w dniu 8 czerwca 2020 r.).

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja z otwarcia ofert

Krzykosy, dnia 08 czerwca 2020 r.

ZP.271.3.GKZ.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy"

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 1 821 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy 00/100).

Złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma oraz adres Wykonawcy Cena

Aspekt środowiskowy –
emisja spalin powyżej normy EURO 4
( Euro 5 lub wyższe, zwane dalej Euro 5)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz elektrycznych i elektronicznych
4 razy w roku
1 FBSerwis SA ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa 2 148 928,80 zł brutto Euro 4: 1 szt.
Euro 5: 4 szt.
4 razy w roku
2 „ZGO-NOVA" Sp. z o.o. Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin 2 333 617,33 zł brutto Euro 4: 0 szt.
Euro 5: 6 szt.
4 razy w roku


Uwaga: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Sprostowanie

Dz.U./S S105
02/06/2020
254752-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254752-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krzykosy: Usługi związane z odpadami
2020/S 105-254752

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 085-201978)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzykosy
Krajowy numer identyfikacyjny: 631258218
Miejscowość: Krzykosy
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Skowrońska, Daria Orzechowska
E-mail: daria.orzechowska@krzykosy.pl
Tel.: +48 612851514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krzykosy.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy.
Numer referencyjny: ZP.271.3.GKZ.3.2020
II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Krzykosy w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020


02/06/2020     S105
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 2

 

Dz.U./S S105
02/06/2020
254752-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 2

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 085-201978

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, POLSKA
Powinno być:
Miejsce:
Urząd Gminy w Krzykosach. ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, POLSKA w siedzibie Zamawiającego – sala posiedzeń pokój nr 11.
VII.2) Inne dodatkowe informacje:


02/06/2020     S105
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 2

Modyfikacja SIWZ

Krzykosy, dnia 28 maja 2020 r.

ZP.271.3.GKZ.3.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy".

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. UE nr 2020/S 085/201978 z dnia 2020-04-30 r.

Gmina Krzykosy, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), modyfikuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiając nowe brzmienie:

  • SIWZ – Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego – sala posiedzeń pokój nr 11( Urząd Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, POLSKA )
  • załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dział I pkt 4, dział II pkt 2, dział II, pkt 3 ppkt 1, dział III Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pkt 2, pkt 6 oraz pkt 8)
  • załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy (§ 8 pkt 2 i pkt 6, § 9, § 13).


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Załączniki po modyfikacjach:
Ikona DOC Specyfikacja Istotnych Wwarunków Zamówienia [76 KB]
Doc Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [253 KB]
Doc Załącznik Nr 7 - Projekt umowy [76 KB]

Wyjaśnienia nr 1

Krzykosy, dnia 28 maja 2020 r.

ZP.271.3.GKZ.3.2019

Wyjaśnienia nr 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzykosy"

Ogłoszenie nr 2020/S 085-201978 z dnia 30 kwietnia 2020r.

    W związku z otrzymaniem wniosku od wykonawcy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień i dokonując modyfikacji SIWZ wskazanych poniżej:

Pytanie 1.
Pytanie dot. pkt VIII.2.3)a) SIWZ. W punkcie tym, Zamawiający wskazuje że warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie m.in. minimum jednym pojazdem bez frakcji kompaktującej. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zapis ten dotyczy pojazdu bez funkcji kompaktującej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt VIII.2.3) a) SIWZ wskazał, że warunkiem udziału w postępowaniu jest legitymowanie się przez wykonawcę posiadaniem pojazdów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

Pytanie 2.
Pytanie dot. pkt IX.3.3) i IX.4.3) i IX.4.4) SIWZ. W punktach tych, Zamawiający wskazuje na oświadczenia które będzie żądał od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca wnosi o udostępnienie wzorów tych oświadczeń spełniających wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnił wzorów oświadczeń uznając, że Wykonawca może je złożyć w dowolnej formie zgodnej z żądaną treścią wynikająca z SIWZ. Zamawiający udostępnia wzory oświadczeń mające charakter pomocniczy, z których może skorzystać w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 3.
Pytanie dot. pkt XIV.2. SIWZ. W punkcie tym, Zamawiający wskazuje termin otwarcia ofert. Wykonawca prosi o podanie miejsca otwarcia ofert oraz o przekazanie informacji czy w trakcie panującej epidemii Zamawiający planuje transmisję online z otwarcia ofert – jeśli tak to proszę o wskazanie danych dostępowych do transmisji oraz o przekazanie informacji czy będzie potrzebna instalacja oprogramowania zewnętrznego do obsługi transmisji.
Odpowiedź:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala posiedzeń pokój nr 11. Zamawiający informuje, że w przypadku obowiązywania obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa w kraju do 8 czerwca 2020 r. udostępni na 1 dzień roboczy link do sesji otwarcia ofert on-line. Natomiast w przypadku zniesienia obostrzeń otwarcie ofert odbędzie się w sposób tradycyjny.

Pytanie 4.
Pytanie dot. pkt I.2. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ).W punkcie tym, Zamawiający wskazuje liczbę gospodarstw domowych na terenie Gminy Krzykosy. Wykonawca wnosi o podanie w jakiej formie i w jakim terminie zostanie przekazany do Wykonawcy wykaz nieruchomości.
Odpowiedź:
Wykaz nieruchomości zostanie przekazany w formie elektronicznej na adres Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Pytanie 5.
Pytanie dot. Pkt. I.4. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) W punkcie tym, Zamawiający wskazuje szacunkową ilość odpadów do odebrania w 2020r. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy ilość ta dotyczy odpadów które mają być odebrane w trakcie realizacji umowy tj. w okresie od 1lipca 2020 do 30 czerwca 2021. Ponadto Wykonawca wnosi o wyjaśnienie które ilości są prawidłowe ponieważ suma ilości poszczególnych rodzajów odpadu nie odpowiada ilości w pozycji „Łącznie" wskazanej przez Zamawiającego
Odpowiedź:
W sprostowaniu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zamieszczonym na stronie http://bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip/przetargi/przetargi-nieograniczone/przetargi-2020/2020-przetargi-trwajace/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomo%C5%9Bci-zamieszkalych-z-terenu-gminy-krzykosy.html poprawiono szacunkową ilość odpadów do odebrania z 1492,88 Mg na 1716,84 Mg. Szacunkowa ilość odpadów 1716,84 Mg dotyczy całego okresu realizacji umowy tj. 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r.

Pytanie 6.
Pytanie dot. Pkt. II.2. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym, Zamawiający Wskazuje rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym m.in. Odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne i drzwi (bez szyb), panele, boazeria, kasetony itp. Wykonawca wnosi o zmianę tego punktu poprzez wykreślenie zapisu „ramy okienne i drzwi (bez szyb), panele, boazeria, kasetony" ponieważ zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy oraz informacją zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego: bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip/gospodarka-odpadami, odpady budowlane i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi poprzez mobilny punkt odbioru odpadów problemowych.
Odpowiedź:
Wykonawca zmienia wyżej wymieniony zapis poprzez wykreślenie „panele, boazeria, kasetony", nie wyraża zgody na wykreślenie „ramy okienne i drzwi (bez szyb).

Pytanie 7.
Pytanie dot. Pkt. II.2. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) W punkcie tym, Zamawiający Wskazuje rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym m.in. zużyte opony samochodowe. W związku że przedmiotem zamówienie jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w/w zapisu w formie „Zużyte opony od samochodów osobowych" oraz o wskazanie (w celu właściwej kalkulacji ceny) jaką ilość opon będzie zobowiązany odebrać Wykonawca z jednej nieruchomości przy jednorazowym odbiorze odpadów problemowych.
Odpowiedź:
Doprecyzowuje się zapis pkt II.2 SOPZ w taki sposób, że w pkt 8 tabeli 2 otrzymuje brzmienie „Zużyte opony od samochodów osobowych". Wykonawca będzie zobowiązany odebrać z jednej nieruchomości przy jednorazowym odbiorze odpadów problemowych 4 szt. opon od samochodów osobowych.

Pytanie 8.
Pytanie dot. Pkt. II.3.1) załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub w przypadku zwiększenia ilości odpadów w dostawionych workach. Wykonawca, w celu właściwej weryfikacji odpadów, wnosi o zmianę w/w zapisu poprzez nadanie mu treści „niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub w przypadku zwiększenia ilości odpadów w dostawionych workach półprzezroczystych opisanych „odpady zmieszane".
Odpowiedź:
Pkt II.3.1) otrzymuje brzmienie „niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub w przypadku zwiększenia ilości odpadów w dostawionych półprzezroczystych workach".

Pytanie 9.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym w rodzajach odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich odbioru (pkt. 1.i 3.) Zamawiający wskazuje że nieselektywne (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady mają być odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października
2 raz na 2 tygodnie ponieważ Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ Umowa (projekt) w § 5 pkt. 2 wskazuje że w/w odpady mają być odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na 2 tygodnie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaka częstotliwość jest prawidłowa.
Odpowiedź:
W sprostowaniu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zamieszczonym na stronie http://bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip/przetargi/przetargi-nieograniczone/przetargi-2020/2020-przetargi-trwajace/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomo%C5%9Bci-zamieszkalych-z-terenu-gminy-krzykosy.html wyżej wymieniony zapis został poprawiony.

Pytanie 10.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym w Rodzajach odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich odbioru (pkt. 4., 5. i 6.) Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy odbiór odpadów problemowych. Wykonawca prosi o wyjaśnienie gdzie będą dokonywane zgłoszenia dotyczące konieczności odbioru w/w odpadów z danej nieruchomości.
Odpowiedź:
W terminie 3 dni roboczych przed dniem zbiórki wyznaczonym w harmonogramie mieszkańcy będą zobowiązani zgłosić odbiór odpadów problemowych Wykonawcy, bądź Zamawiającemu.

Pytanie 11.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym w Szczegółowych wymaganiach stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 1.), Zamawiający wskazuje że harmonogram należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i nadanie mu treści „... w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy wykazu nieruchomości."
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.

Pytania 12.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym w Szczegółowych wymaganiach stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 2.), Zamawiający wskazuje że Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować wzór harmonogramu i przedstawić do ponownej akceptacji.
Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i nadanie mu treści „Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować wzór harmonogramu i przedstawić do ponownej akceptacji", ponieważ pozostawienie zapisu w takiej formie może spowodować że termin skorygowania harmonogramu wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wyżej wymieniony zapis: „Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować wzór harmonogramu i przedstawić do ponownej akceptacji".

Pytanie 13.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) W punkcie tym w Szczegółowych wymaganiach stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 6.), Zamawiający wskazuje że Wykonawca dostarczy harmonogram mieszkańcom w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego.
Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i nadanie mu treści „Wykonawca dostarczy harmonogram mieszkańcom w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego", ponieważ pozostawienie zapisu w takiej formie może spowodować że termin dostarczenia harmonogramu wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis SOPZ zgodnie z żądaniem Wykonawcy. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca dostarczy harmonogram mieszkańcom w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego".

Pytania 14.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym w Szczegółowych wymaganiach stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 7.), Zamawiający wskazuje że Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych do realizacji reklamacji, w tym m.in. niedostarczenie pojemników na odpady zmieszane. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu ponieważ zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy oraz przekazaną dokumentacją dot. niniejszego postępowania Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczania pojemników na odpady zmieszane.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ze zdania 2 w wyżej wymienionym pkt 7 zapis „pojemników na odpady zmieszane".

Pytanie 15.
Pytanie dot. Pkt. III. załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ). W punkcie tym w Szczegółowych wymaganiach stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 8.), Zamawiający wskazuje że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W związku z doświadczeniem i posiadaną wiedzą co właściciele nieruchomości potrafią gromadzić w pojemnikach na odpady, Wykonawca wnosi o wyłączenie odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia pojemników powstałych w wyniku ich niewłaściwego użytkowania przez właściciela nieruchomości tj. gromadzenia w nich odpadów typu gruz, kamienie, ziemia, darń itp.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 16.
Pytanie dot. § 1 pkt 1. załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt). W punkcie tym, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w półprzezroczyste worki do selektywnej zbiórki. W celu prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca wnosi o podanie specyfikacji przedmiotowych worków oraz o wskazanie ilości worków w jakie będzie zobowiązany wyposażyć nieruchomości zamieszkałe.
Odpowiedź:
Pojemność worków od 60 L do 120 L, wykonane z folii polietylenowej LDPE, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków od 40 do 60 mikronów, przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów, półprzezroczyste z możliwością weryfikacji zawartości worka -w tym worki koloru brązowego na odpady „Bio", o minimalnej wytrzymałości 25 kg. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości worków potrzebnych do przeprowadzenia selektywnej zbiórki w okresie realizacji zamówienia. Jest to uzależnione od ilości worków z odpadami wystawionych przez mieszkańców.

Pytanie 17.
Pytanie dot. § 8 pkt 1. załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt). W punkcie tym, Zamawiający wskazuje że harmonogram należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i nadanie mu treści „ ... w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy wykazu nieruchomości."
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 18.
Pytanie dot. § 8 pkt 2. załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt). W punkcie tym, Zamawiający wskazuje że Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować wzór harmonogramu i przedstawić do ponownej akceptacji.
Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i nadanie mu treści „Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować wzór harmonogramu i przedstawić do ponownej akceptacji", ponieważ pozostawienie zapisu w takiej formie może spowodować że termin skorygowania harmonogramu wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wyżej wymieniony zapis umowy, a nowy zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować wzór harmonogramu i przedstawić do ponownej akceptacji". Jest to zgodne ze zmianami w Szczegółowym Opisie Przedmioty Zamówienia (odpowiedź na pytanie 12).

Pytania 19.
Pytanie dot. § 8 pkt 6. załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt). W punkcie tym, Zamawiający wskazuje, Wykonawca dostarczy harmonogram mieszkańcom w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego.
Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i nadanie mu treści „Wykonawca dostarczy harmonogram mieszkańcom w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego", ponieważ pozostawienie zapisu w takiej formie może spowodować że termin dostarczenia harmonogramu wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis umowy zgodnie z żądaniem Wykonawcy. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca dostarczy harmonogram mieszkańcom w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego". Jest to zgodne ze zmianami w Szczegółowym Opisie Przedmioty Zamówienia (odpowiedź na pytanie 13).

Pytanie 20.
Pytanie dot. § 9 załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt). W punkcie tym Zamawiający wskazuje że Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych do realizacji reklamacji, w tym m.in. niedostarczenie pojemników na odpady zmieszane.
Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, ponieważ zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy oraz przekazaną dokumentacją dot. niniejszego postępowania Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczania pojemników na odpady zmieszane.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ze zdania 2 z § 9 załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt) wyrazy „pojemników na odpady zmieszane". Jest to zgodne ze zmianami w Szczegółowym Opisie Przedmioty Zamówienia (odpowiedź na pytanie 15).

Pytanie 21.
Pytanie dot. § 13 pkt 1.5) i 7) załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt). Wykonawca wnosi o wykreślenie tych punktów z zapisów Umowy, ponieważ informacje te Wykonawca otrzymuje z Instalacji Komunalnych w sprawozdaniach półrocznych i nie ma możliwości przekazania ich w raportach miesięcznych.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 13 pkt. 1 załącznika nr 7 do SIWZ UMOWA(projekt) za wyliczeniem dodaje na końcu zdanie „W przypadku braku możliwości przekazania raportów o odpadach wskazanych w ppkt 5) i 7) Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania po otrzymaniu półrocznego sprawozdania z Instalacji Komunalnej".

Pytanie 22
Pytanie dot. § 19 załącznika nr 7 do SIWZ (Umowa projekt) W paragrafie tym Zamawiający wskazuje na okoliczności które dopuszczają zmiany umowy. Wykonawca wnosi o dopisanie punktu 5) o treści „podwyższenia stawek opłat za przyjęcie odpadów w Instalacji Komunalnej." Wprowadzenie takiego zapisu spowoduje, że Wykonawca na dzień składania ofert nie będzie musiał kalkulować ryzyka związanego z podwyższeniem ceny za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Komunalnej do której jest zobowiązany dostarczyć te odpady, a Zamawiający uzyska przez to niższą cenę przez cały okres świadczenia usługi.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 23
Pytanie dot. Pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ (Oferta formularz ofertowy). Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką szacunkową ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia tj.12 miesięcy należy wpisać do tabeli mając na uwadze nieścisłości zapisów punktu I.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
W sprostowaniu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zamieszczonym na stronie http://bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip/przetargi/przetargi-nieograniczone/przetargi-2020/2020-przetargi-trwajace/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomo%C5%9Bci-zamieszkalych-z-terenu-gminy-krzykosy.html poprawiono szacunkową ilość odpadów do odebrania z 1492,88 Mg na 1716,84 Mg. Do oferty należy wpisać szacunkowa ilość odpadów 1716,84 Mg dotyczą całego okresu realizacji umowy tj. 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r.

Pytanie 24
Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na podstawie jakich zapisów ustawowych ma oświadczyć o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, ponieważ wskazany w tym załączniku „art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)" zgodnie z treścią opublikowanej Ustawy jest uchylony.
Odpowiedź:
Wykonawca zmienia załącznik nr 5 do SIWZ.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona DOC Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych i braku zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia [49 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 5 [PO MODYFIKACJI] - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej [13 KB]

Modyfikacja SIWZ

Krzykosy, dnia 18 maja 2020r.

ZP.271.3.GKZ.3.2020

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy".

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. UE nr 2020/S 085/201978 z dnia 2020-04-30 r.

Gmina Krzykosy, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), modyfikuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiając nowe brzmienie:

  • załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( dział I pkt 3, dział II pkt 1, dział III pkt 1 i 3 )
  • załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy ( § 5 pkt 2 ).

 

Wójt Gminy        
/-/ inż. Andrzej Janicki


Doc Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [253 KB]
Doc Załącznik Nr 7 - Projekt umowy [44 KB]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201978-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krzykosy: Usługi związane z odpadami
2020/S 085-201978

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzykosy
Krajowy numer identyfikacyjny: 631258218
Miejscowość: Krzykosy
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Skowrońska, Daria Orzechowska
E-mail: daria.orzechowska@krzykosy.pl
Tel.: +48 612851514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krzykosy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy.
Numer referencyjny: ZP.271.3.GKZ.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7

 

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 7

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Krzykosy w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90530000 Eksploatacja składowisk odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Krzykosy, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
1. Usługa opisana powyżej ma być prowadzona w sposób zapewniający osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie mas odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
2) oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odebrane z terenu gminy Krzykosy, mogą być zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach komunalnych do tego przeznaczonych, o których mowa w art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jej integralną część (dostępny na http://bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip.html)
4. W sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w niniejszej SIWZ i jej załącznikach odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w takiej sytuacji dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wyliczane na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów zgodnie z ceną zaproponowaną, zgodną z formularzem ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy – emisja spalin powyżej normy EURO 4 (EURO 5 lub wyższe), zwane dalej EURO 5 / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Obiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz opon samochodowych 4 razy w roku / Waga: 10


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7

 

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 2.
2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiadanie ważnego na dzień składania ofert wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Krzykosy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krzykosy;
b) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach;
c) posiadanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Jednolity dokument zamówienia JEDZ
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ"), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. Nr 3, s.16). JEDZ wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej Urzędu www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity europejski dokument zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7

 

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Warunek zostaje spełniony jeżeli, wykonawca wykaże się dysponowaniem bazą transportowo-magazynową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122) oraz następującymi pojazdami:
— co najmniej dwoma do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
— co najmniej dwoma do odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
— minimum jednego pojazdu bez frakcji kompaktującej,
— minimum jednego pojazdu o możliwości wjazdu na drogę o szerokości 3 m i dopuszczalnej ładowności pojazdu do 8 ton.
Zamawiający wymaga aby wszystkie pojazdy spełniały normę spalin co najmniej EURO 4, wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże wykonanie co najmniej jednej, prowadzonej w sposób ciągły usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o łącznej wartości brutto 500 000,00 PLN, i że usługa ta została wykonana należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodne z SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7

 

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 7

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą". Zgodnie z tym przepisem: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN – zgodnie ze SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7

 

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 7

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) ust. 4 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) ust. 4 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. cd. zgodnie z SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17Miejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7

 

Dz.U./S S85
30/04/2020
201978-2020-PL
 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 7

Przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2020


30/04/2020     S85
https://ted.europa.eu/
TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) + Załączniki

Doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [76 KB]

Doc Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [253 KB]
Doc Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy [23 KB]
Doc Załącznik Nr 3 - Wykaz sprzętu [14 KB]
Doc Załącznik Nr 4 - Wykaz usług [13 KB]
Doc Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej [13 KB]
Doc Załącznik Nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego [85 KB]
Doc Załącznik Nr 7 - Projekt umowy [44 KB]
zip Załącznik Nr 8 - Przepisy i instrukcja dotycząca JEDZ [2,47 MB]
ASC Załącznik Nr 9 - Klucz publiczny do szyfrowania ofert [1 KB]
Doc Załącznik Nr 10 - ID postępowania [13 KB]