WAŻNE!

Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna w Solcu

Informacja z otwarcia ofert

Krzykosy, dnia 18 czerwca 2020 r.

ZP.271.4.GKZ.4.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. ) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,,Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna w Solcu"

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 340 000,00 zł brutto ( słownie: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100).

Złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma i adres Wykonawcy Cena Okres gwarancji Termin wykonania zamówienia Warunki płatności
1 P.P.H.U. Grzegorz Szymczak
ul. Nowy Świat 1a, Bachorzew,
63-200 Jarocin
318 493,73 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ)
2 BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk
Arcugowo 8,
62-220 Niechanowo
358 755,69 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)
3 PUB „BRUKPOL" s.c.
Strzelce Wielkie 81c,
63-280 Piaski
467 887,63 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)
4 Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2,
63-200 Jarocin
388 227,09 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)
5 Firma Budowlano – Remontowo –Drogowa Dariusz Białobrzycki
Os. K.Wielkiego 14a/1,
62-200 Gniezno
476 511,69 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)
6 FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25,
63-000 Środa Wlkp.
418 320,58 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)
7 BUD-AN Sp. z o.o.
ul. Śródmiejska 15,
62-800 Kalisz
561 522,80 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)
8 Zakład Robót Wielobranżowych KUBIACZYK Spółka Komandytowa
Kokoszki 25
62-330 Nekla
370 187,87 zł brutto 60 miesięcy w terminie: 2 miesięcy od przekazania placu budowy Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy 
(zał. Nr 8 do SIWZ)


Uwaga: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wyjaśnienia Nr 1

Krzykosy, dnia 10 czerwca 2020r.

ZP.271.4.GKZ.4.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna w Solcu".

 

    W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy zaobserwowano, że w chwili obecnej prowadzona jest w tym rejonie budowa kanalizacji sanitarnej. Czy w związku z tym teren budowy w miejscowości Solec, ulica Kościelna jest placem budowy firmy realizującej roboty w zakresie wod-kan? Jednocześnie proszę o informację na jakiej podstawie będzie przekazany teren budowy pod przebudowę drogi gminnej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w miejscu planowanej budowy ( Solec ul. Kościelna ) obecnie trwają roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.
Teren budowy jest przekazany firmie realizującej niniejszą inwestycję.
Teren budowy pod przebudowę drogi gminnej będzie przekazany na podstawie protokołu w którym stronami będą: Zamawiający, Wykonawca – Przedstawiciel robót w zakresie wod-kan i Wykonawca przebudowy drogi gminnej.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Modyfikacja treści SIWZ

Krzykosy, dnia 3 czerwca 2020 r.

ZP.271.4.GKZ.4.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna w Solcu"

Ogłoszenie nr 546010-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Gmina Krzykosy, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pkt 6.1.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. polegającą na budowie/przebudowie/remoncie dróg o nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
Wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej umożliwiającą realizację zamówieni na odpowiednim poziomie jakości.

Uwaga:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz.U z 2019, poz.1186 ze zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2019r. , poz. 831 ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272).
(przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy).


Załączniki:
Portable Document Format 
SIWZ [708 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540096609-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.

Krzykosy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546010-N-2020
Data: 01/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA KRZYKOSY, Krajowy numer identyfikacyjny 63125821800000, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2815114, 612851514, e-mail ewa.tomczak@krzykosy.pl, michal.jankowiak@krzykosy.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminakrzykosy.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. polegającą na budowie/przebudowie/remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej umożliwiającą realizację zamówieni na odpowiednim poziomie jakości. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz.U z 2019, poz.1186 ze zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2019r. , poz. 831 ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272). (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. polegającą na budowie/przebudowie/remoncie dróg o nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej umożliwiającą realizację zamówieni na odpowiednim poziomie jakości. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz.U z 2019, poz.1186 ze zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2019r. , poz. 831 ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272). (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy).

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 546010-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

GMINA KRZYKOSY: ,,Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna w Solcu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA KRZYKOSY, krajowy numer identyfikacyjny 63125821800000, ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2815114, 612851514, e-mail ewa.tomczak@krzykosy.pl, michal.jankowiak@krzykosy.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gminakrzykosy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gminakrzykosy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminakrzykosy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna w Solcu"
Numer referencyjny: ZP.271.4.GKZ.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej w Solcu. - długość drogi – 315 m, - szerokość nawierzchni 5,00 – 7,00 m. Zakres robót: 1/ Roboty pomiarowe 2/ Wykopy i nasypy, 3/ Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz chodnika, 4/ Wykonanie ulepszenia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 10,0 cm, 5/ Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubości warstwy 20,0 cm po zagęszczeniu, 6/ Wykonanie nawierzchni: a) z kostki brukowej betonowej grubości 8,0 cm kolor szary na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4,0 cm, b) z kostki brukowej betonowej grubości 8,0 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4,0 cm. 7/ Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6,0 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5,0 cm. 8/ Ułożenie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu. 9/ Ułożenie ścieku ulicznego. 10/ Wykonanie studzienki ściekowej o średnicy 500 mm z kratką ściekową. 11/ Wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy 200 mm. 12/ Regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych. 13/ Wprowadzenie oznakowania pionowego inne roboty niezbędne do wykonania przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. Do Wykonawcy należy także : 1/ Oznakowanie robót. 2/ Powołanie kierownika budowy 3/ Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia:1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy. 2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy. 3/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia. 4/ Odtworzenie elementów infrastruktury. 5/ Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się : a) atesty na materiały i prefabrykaty, b) protokoły odbioru robót, c) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, 4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem. 5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad 6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy 7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 8/ po zakończeniu robót do pozostawienia teren budowy w stanie nadającym się do użytkowania.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. polegającą na budowie/przebudowie/remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej umożliwiającą realizację zamówieni na odpowiednim poziomie jakości. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz.U z 2019, poz.1186 ze zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2019r. , poz. 831 ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272). (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, -Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – Ofertę – według załącznika nr 1 do SIWZ, - Kosztorys ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, -Dowód wniesienia wadium – Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy; b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy)- projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę ( załącznik nr 8 do SIWZ ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wadium załączyć należy do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 z adnotacją ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygranka" b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał gwarancji lub poświadczenia. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt. 11.3 lit. b-e powyżej należy załączyć w taki sposób, aby można go odesłać po wyborze najkorzystniejszej oferty (np. złożyć wraz z ofertą w koszulce lub kopercie). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja na wykonane roboty

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega, poza przypadkami określonymi w art.144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W stosunku do treści oferty postanowienia umowy mogą ulec zmianie w zakresie określonym w projekcie umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i stanowi jej integralną część.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Załączniki do zamówienia

Portable Document Format SIWZ [708 KB]
Ikona DOC 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [56 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału [39 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [40 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa [34 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 5 - Wykaz prac [48 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 6 - Wykaz osób [41 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 7 - Zobowiązanie - zasoby [39 KB]
Ikona DOC Załącznik nr 8 - Umowa [41 KB]
Ikona XLS 
Załącznik nr 9 - Kosztorys ofertowy [20 KB]
Ikona ZIP Załącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne [988 KB]
Ikona ZIP Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa [4,56 MB]