WAŻNE!

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 • Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
 • Wypełniony formularz meldunkowy

 

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika: 

 • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
 • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport; 

 

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00OPŁATY:
 


Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega:

 • zaświadczenie o wymeldowaniu,
 • złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Ustawa z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2015r., poz. 388 z późn. zm.) nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.

Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt. 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.


PODSTAWA PRAWNA: 


 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827) TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak


INNE INFORMACJE:


Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.


FORMULARZE:


Portable Document Format Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego [pdf]
Portable Document Format Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego [pdf]
Ikona DOC Pełnomocnictwo [docx]