Ochrona Środowiska

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Środzie Wkp. uprzejmie informuje, ze wnioski o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" można składać od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Zgodnie z Regulaminem wykonania i finansowania zadania pn. ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" o udział w jego realizacji, mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości położone są na terenie powiatu średzkiego.

Formularz wniosku można pobrać we właściwym Urzędzie Gminy, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pokój 131 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (http://bip.powiatsredzki.pl menu Ogłoszenia).

Doc Załącznik nr 1 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 2 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 3 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 4 do Regulaminu [doc]

FormularzePortable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]
DOC 
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [docx]
DOC
 Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania [docx]
DOC 
Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie [doc]
DOC Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej [doc]
Portable Document Format Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest [pdf]
DOC Wniosek na usunięcie drzew i krzewów [docx]
DOC Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [docx]
DOC Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew [docx]