Zarządzenie nr 208/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 208/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011-2021

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krzykosy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2021 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021. Podlega przedstawieniu Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy
(-) inż. Andrzej Janicki