Zarządzenie nr 216/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 216/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.                   

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.   

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 216/2010
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 2 grudnia 2010r.

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

 I.        Rodzaj zadania:

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy.

II.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. W budżecie Gminy Krzykosy na rok 2011 przeznacza się kwotę 12000,00zł.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

III.        Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotację może otrzymać tylko podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

2. Dotację może otrzymać organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3. Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi z odpowiednim zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym realizację zadania.

4. Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi biorącemu udział w konkursie.

5. Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi, który złoży ważną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zawierająca:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy . o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do:

1) terminowego rozliczania dotacji,

2) sporządzenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IV.        Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

2. Warunkiem realizacji zadania będzie zapewnienie osobom bezdomnym, kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

a) miejsca noclegowego,

b) wyżywienia,

c) rozwoju umiejętności społecznych,

d) aktywizacji zawodowej,

e) pomocy prawnej,

f) pomocy psychologicznej, w tym: wspieranie terapii uzależnienia od alkoholu.

3. Oferent jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4. Dotacji nie można wykorzystać na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Krzykosy,

c) remonty,

d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób,

e) prowadzenie działalności politycznej.

V.        Termin składania ofert:

1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym" należy składać do dnia 27 grudnia 2010 roku, do godziny 15-tej w pokoju nr 8 - Sekretariat Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37.

2. Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub pod numerem (0-61) 285 15 14 w godzinach urzędowania.

VI.        Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 30 grudnia 2010 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, pod względem merytorycznym.

3. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej - 30%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania - 20%.

VII.        Wykaz zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert organ i w roku poprzednim, organ realizował zadanie tego samego rodzaju i poniósł w tym zakresie:

1) w roku 2010 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł,

2) w roku 2009 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł.  

Wójt

(-) inż. Andrzej Janicki