Uzupełnienie Nr 1 do Sprostowania

Krzykosy dn. 2011-01-20

 

                 Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby, gmina Krzykosy" ogłoszonego w BZP pod poz. 15269-2011 w dniu 13.01.2011 r.

 

Sprawa Nr ZP/343/DM/1/2011

 

Uzupełnienie Nr 1 do Sprostowania

 

Na podstawie art.38 ust.2 u.p.z.p. Gmina Krzykosy informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu w zał. Nr. 5 oraz w zał. Nr 19 pod poz. 12, a także w  zał. Nr 5 do specyfikacji technicznych tj. w kosztorysie i przedmiarze robót w poz. 12 w kolumnie 4 tj. j.m. jest m2 powinno być m3.

W ogłoszeniu i zał. Nr 17 do specyfikacji technicznych /tabela robót ziemnych/ jest jednostka obmiaru prawidłowa m3.

Za zaistniała pomyłkę przepraszamy. W załączeniu przekazujemy obowiązujące po korekcie formularze do SIWZ z poprawioną omyłką pisarska.

Wójt Gminy Krzykosy

 Andrzej Janicki

Załącznik: