Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Krzykosy dn. 2011-02-01

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  15269-2011
                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne-Garby, gmina Krzykosy„

 ETAP II długości 2850,38mb

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę nr 1:

Colas Polska Sp.z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

 

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr2. Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla - 96,42 pkt

Oferta Nr 3  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków pkt.94,99 pkt.

Oferta Nr 4  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" Spółka Akcyjna ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin pkt. 71,45

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 13.02.2011r

Wójt Gminy

(-)Andrzej Janicki