Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2010 rok

UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2010 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  9 oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości:

1)   sprawozdanie z działalności wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1

2)   sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik nr 2 przedstawione przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za rok 2010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zając