Uchwała Nr VII/52/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021

UCHWAŁA NR VII/52/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 11 maja  2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011roku i Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011roku, wprowadza się następujące zmiany :

„ 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011-2018"

2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021

otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając