Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII/55/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości.

                         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.' 'a''  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby  fizycznej , położonej w miejscowości Pięczkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 477/1 o powierzchni 0,0086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 3841.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając