Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od...

UCHWAŁA NR VIII/57/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Krzykosy należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

ROZDZIAŁ II

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 2.1. Określa się wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów:

1) posiadanie sprawnych technicznie, specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniających wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a także wymagania techniczne określone w innych przepisach szczególnych, mających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów,

2) trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy i jego adresem,

3) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

4) przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego, dotyczące bazy transportowej:

1) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów, magazynowania pojemników i kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą",

2) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentach planistycznych, do prowadzenia działalności określonej w § 1, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie.

4. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojemników lub worków:

1) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów lub worków do zbierania odpadów zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem, zgodnych z Wspólnym Planem Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego i Regulaminem utrzymania czystości,

2) posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do odpadów zbieranych selektywnie oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem zgodnych z Wspólnym Planem Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego,

3) zapewnienie usługobiorcy możliwości zakupu lub korzystania w innej formie z pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych jak również odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości zgodnych z Wspólnym Planem Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego,

4) posiadanie pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów na terenie budów lub remontów.

5.Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych po zakończeniu każdego dnia roboczego,

2) zapewnienie wykonywania usług mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości.

6.Wymagania obejmujące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

1) zebrane odpady zmieszane pochodzące z terenu Gminy Krzykosy powinny być kierowane w pierwszej kolejności na składowiska, których zamknięcie zostało określone we wspólnym Planie Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin- Członków Zawartego Porozumienia Międzygminnego, a docelowo do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach lub na składowisko odpadów zarządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.10.185.1243 j.t. ze zm.), w art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

2) odpady zebrane selektywnie z terenu Gminy Krzykosy powinny być kierowane do przedsiębiorstw posiadających instalacje przystosowane do ich przetwarzania i prowadzących działalność w zakresie ich odzysku, do momentu wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach

ROZDZIAŁ III

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 3.1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów i bazy transportowej:

1) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne określone w:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617),

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 ze zm.),

2) pojazdy asenizacyjne muszą być:

- trwale oznaczone nazwą przedsiębiorcy i jego adresem,

- parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,

- wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie prac załadunkowych,

3) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach zwanej dalej „bazą",

4) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentacji planistycznej na prowadzenie działalności.

 3. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru i transportu nieczystości ciekłych, po zakończeniu każdego dnia roboczego,

2) gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zając