Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KRZYKOSY
z dnia 1 września 2011 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XV/104/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie podziału Gminy Krzykosy na obwody głosowania podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

 

Wsie:

Baba, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Przymiarki, Solec

Zespół Szkół,

ul. Główna 39,

Krzykosy

tel. 061 28 515 80

2

Wsie:

Bronisław

Pięczkowo z wyłączeniem numerów 15, 17, 19 z ul. Miłosławskiej

Wiktorowo, Witowo

Zespół Szkół,

ul. Szkolna 5,

Pięczkowo

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3

Wsie:

Bogusławki, Borowo, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Sulęcin, Sulęcinek

Zespół Szkół,

ul. Szkolna 26,

Sulęcinek

tel.  061 28 514 69

4

Wsie:

Antonin, Garby, Kaźmierki, Miąskowo, Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne, Murzynówko, Pięczkowo ul. Miłosławska numery 15, 17, 19, Wiosna, Wygranka

Szkoła Podstawowa,

ul. Poznańska 74,

Murzynowo Leśne

tel. 061 28 514 60

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 19 września 2011 r.

Wójt

inż. Andrzej Janicki