Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 41/2011
Wójta Gminy
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Gminy Krzykosy

inż. Andrzej Janicki

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2011
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 19 września 2011 roku

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Krzykosach

 1. Małgorzata Tomczak zam. Witowo
 2. Paulina Aleksander zam. Krzykosy
 3. Roman Budasz zam. Witowo
 4. Dariusz Goliński zam. Solec
 5. Grzegorz Skowroński zam. Witowo 
 6. Rafał Surdyk zam. Solec 
 7. Edyta Wielińska zam. Sulęcinek
 8. Grażyna Stachowiak zam. Krzykosy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2w Pięczkowie

 1. Hanna Marciniak zam. Witowo
 2. Jerzy Dominik zam. Pięczkowo
 3. Teresa Dobroszczyk zam. Witowo
 4. Magdalena Sroka zam. Murzynowo Leśne
 5. Sławomir Koźma zam. Pięczkowo
 6. Maria Surdyk zam. Solec
 7. Paulina Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Łucja Kaźmierczak zam. Pięczkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sulęcinku

 1. Krzysztof Pawłowski zam. Sulęcinek
 2. Marcin Ludwiczak zam. Krzykosy
 3. Natalia Wojtyś zam. Witowo
 4. Karolina Różewska zam. Sulęcinek
 5. Marek Grzelka zam. Sulęcinek
 6. Barbara Surdyk zam. Solec
 7. Elżbieta Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Zofia Kaźmierska zam. Sulęcinek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Murzynowie Leśnym

 1. Marcin Małecki zam. Murzynowo Leśne
 2. Ryszard Ignaszewski zam. Pięczkowo
 3. Anna Dobroszczyk zam. Witowo
 4. Paweł Różewski zam. Sulęcinek
 5. Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek
 6. Urszula Surdyk zam. Solec`
 7. Katarzyna Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Aniela Banaszak zam. Murzynówko