Uchwała Nr XVI/115/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVI/115/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2012 - 2022 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

3) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

4) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki: