Uchwała Nr XXIII/164/2012

UCHWAŁA NR XXIII/164/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 235/2 o powierzchni 0,0536 ha, nr 235/3 o powierzchni 0,0805 ha, 235/5 o powierzchni 0,0829 ha, 235/6 o powierzchni 0,0831 ha, położonych w miejscowości Murzynówko, obrębie Miąskowo, stanowiących własność gminy Krzykosy, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW PO1D/000 23285/0 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając