Uchwała Nr XXIV/170/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/170/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia  14 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

 

         

          Na podstawie art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  poz. 391.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Wójta Gminy Krzykosy pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 marca 2013 roku.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Załączniki:

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając