Uchwała Nr XXIV/169/2012

UCHWAŁA NR XXIV/169/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6l  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art.18,ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013r.

 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając