Uchwała Nr XXIV/168/2012

UCHWAŁA NR XXIV/168/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6j ust.2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 j.t.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wybiera się opłatę od gospodarstwa domowego.

 

§ 2. 1.Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości  30,00 zł (słownie: trzydzieścizłotych) miesięcznie od gospodarstwa domowego

 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieściazłotych) miesięcznie od gospodarstwa domowego. 

 

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną lub kilka osób, które wspólnie mieszkają w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym i wspólnie utrzymują się.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r..

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając