Uchwała Nr XXIV/171/2012

UCHWAŁA NR XXIV/171/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ i art.229 pkt3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 1098, poz.1071 ze zm./ po rozpatrzeniu skargi Pani Izabeli Studzińskiej na Dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Izabeli Studzińskiej z dnia 12.11.2012 r. wniesioną do Wójta Gminy Krzykosy i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu na Dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach, przekazaną Radzie Gminy do rozpatrzenia jako organowi właściwemu.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając