Uchwała Nr XXIX/207/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/207/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Porozumienia zawartego w 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach  z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z  art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/207/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 

ANEKS Nr 4

zawarty w dniu ............................... 2012 w Jarocinie

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 07 października 2008 roku

pomiędzy

Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Pana Stanisława Martuzalskiego ,

a

Gminami, reprezentowanymi przez

1.     Gmina Jaraczewo                              -          Wójta Gminy Jaraczewo Pana Dariusza Strugałę

2.     Gmina Kotlin                                    -          Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka

3.     Gmina Nowe Miasto nad Wartą            -          Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pana Aleksandra Podemskiego

4.     Gmina Żerków                                   -          Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Pana Jacka Jędraszczyka

5.     Gmina Krzykosy                                -          Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego

6.     Gmina Czermin                                 -          Wójta Gminy Czermin Pana Sławomira Spychaja

7.     Gmina Gizałki                                   -          Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozę

8.     Gmina Dobrzyca                                -          Wójta Gminy Dobrzyca Pana Jarosława Pietrzaka 

9.     Gmina Chocz                                     -          Wójta Gminy Chocz Pana Mariana Wielgosika

10.  Gmina Borek Wielkopolski                    -          Burmistrza Borku Wielkopolskiego Pana Mariana Jańczaka

11.  Gmina Zaniemyśl                                -          Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa

12.  Gmina Książ Wielkopolski                    -          Burmistrza Książa Wielkopolskiego Pana Teofila Marciniaka

13.  Gmina Środa Wielkopolska                   -          Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Pana Wojciecha Ziętkowskiego

14.  Gmina Piaski                                      -          Wójta Gminy Piaski Pana Zenona Normana

15.  Gmina Dominowo                                -          Wójta Gminy Dominowo Pana Krzysztofa Pautera

16.  Gmina Kórnik                                      -          Burmistrza Gminy Kórnik Pana Jerzego Lechnerowskiego

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi". 

§ 1

 1.   W § 2 ust. 2 po literze e dodaje się literę f o następującym brzmieniu:

„f) w 2013 roku w kwocie 0,50 zł."

§ 2 

Aneks sporządzono w 21 egzemplarzach. Wszystkie Gminy, za wyjątkiem Gminy Jarocin, dla której przeznaczono 5 egzemplarzy, otrzymują po 1 egzemplarzu.

§ 3 

Pozostałe postanowienia zawartego POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 4 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Podpisy Stron Porozumienia