Uchwała Nr XXIX/200/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/200/2013

RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 30 kwietnia 2013r.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Spółki wodne mogą występować do Wójta Gminy Krzykosy z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie:

1) ochrony przed powodzią;

2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;

3) utrzymywania wód.

 

§ 2. Spółki wodne, składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Krzykosy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a roku budżetowym 2013 do dnia 30 czerwca.

 

§ 3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę spółki wodnej ubiegającej się o dotację;

2) opis zadania proponowanego do realizacji;

3) miejsce i termin realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

4) skalkulowane koszty zadania;

5) źródła finansowania kosztów zadania;

6) wysokość wnioskowanej dotacji;

7) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu spółki wodnej składającej wniosek.

8) numer rachunku bankowego spółki wodnej

 

§ 4. Wójt Gminy Krzykosy rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej i po zaakceptowaniu, uwzględnia w projekcie budżetu.

 

§ 5. Wysokość dotacji dla spółek wodnych określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

 

§ 6. 1. Wójt Gminy Krzykosy, w terminie 60 dni po uchwaleniu budżetu, zawiera ze spółką wodną pisemną umowę o dotację, w której określa się:

1) opis zakresu rzeczowego zadania lub cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji, termin i sposób przekazania udzielonej dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach w terminach ustalonych w umowie.

3. Przekazywanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

 

§ 7. Wykaz spółek wodnych, którym udzielone zostały dotacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy.

 

§ 8. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje:

1) dla spółek wodnych otrzymujących dotację jednorazowo - w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego;

2) dla pozostałych spółek wodnych - w terminie do dnia 10 miesiąca następnego po upływie kwartału, z tym, że IV kwartał należy rozliczyć do 20 grudnia roku budżetowego;

3) spółki wodne zobowiązane są do złożenia sprawozdania na piśmie, w terminach wymienionych w pkt. 1 lub 2, zawierającego:

 a) opis realizowanego zadania i terminowość realizacji zadania,

 b) zestawienie wydatków wg danych określonych w umowie.

2. Spółki wodne otrzymujące dotację składają sprawozdanie z wykonania zadania, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając