Uchwała Nr XXXV/248/2013

UCHWAŁA NR XXXV/248/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6l. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami); Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się bez wezwania począwszy od 2014 roku w okresach dwumiesięcznych w następujących terminach:

- do końca miesiąca lutego za miesiące styczeń i luty,

- do końca miesiąca kwietnia za miesiące marzec i kwiecień,

- do końca miesiąca czerwca za miesiące maj i czerwiec,

- do końca miesiąca sierpnia za miesiące lipiec i sierpień,

- do końca miesiąca października za miesiące wrzesień i październik,

- do końca miesiąca grudnia za miesiące listopad i grudzień.

 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2013 poz. 300.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zają