Uchwała Nr XXXV/249/2013

UCHWAŁA Nr XXXV/249/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1)     podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2)     podatku rolnego od osób fizycznych,

3)     podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:

1)     Pana Leszka Marciniaka - na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

2)     Pana Pawła Maciejewskiego - na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

3)     Pana Stanisława Janasika - na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

4)     Panią Hannę Matuszewską - na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

5)     Pan Krzysztofa Ambrożego - na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

6)     Pana Feliksa Szmanię - na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,

7)     Panią Czesławę Ziętą - na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,

8)     Pana Pawła Grześkowiaka - na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

9)     Pana Marka Binkowskiego - na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin, ,

10)   Pana Jerzego Głowalę - na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

11)  Panią Alinę Nowak - na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19, ,

12)  Panią Annę Wojtkowiak - na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1)     Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 150,00 zł kwartalnie,

2)     Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2011 r. Nr 336, poz. 5723.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając