Uchwała Nr XXXVI/253/2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/253/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 66.450,00zł , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając