Uchwała Nr XXXVIII/261/2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 stycznia 2014 roku

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, ze zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, ze zmianami), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r., poz. 1024).
Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, artykułów żywnościowych oraz zasiłku celowego na zakup żywności lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r., poz. 1024).

 

§ 2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej świadczeniobiorcy ponoszą całkowitą odpłatność kosztu posiłku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku