Uchwała Nr XXXVIII/262/2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2014

 

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 stycznia 2014r.

 

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.),  w związku z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Krzykosy na podwyższenie kapitału Spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o. o., który zostanie przeznaczony na wyposażenie oddziału dziecięcego w sprzęt i aparaturę medyczną w wysokości 10.000,00 zł .

 

§ 2. Zobowiązania wynikające z uchwały zostaną pokryte z budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/258/2013  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla nowo rozbudowanego Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.