Uchwała Nr XLIV/302/2014

UCHWAŁA NR XLIV/302/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§1. Udziela się a b s o l u t o r i u m dla Wójta Gminy Krzykosy za 2013 rok 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając