Uchwała Nr XLIV/301/2014

UCHWAŁA NR XLIV/301/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając