Uchwała NR XXXVI/255/2013

UCHWAŁA NR XXXVI/255/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr. V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r., obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 92/4, 92/5, 92/2 i 94. położone w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

 

§ 2. Granice terenu objętego zmianą planu zostały określone na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/255/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20grudnia 2013 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), działając na wniosek Wnioskodawcy, Wójt Gminy Krzykosy przedłożył niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krzykosy.

Na terenie objętym zmiana obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzykosy uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr. V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r.,(Dz.U.Woj. Wielkopolskiego Nr. 58 z dnia 19.04.2007r w którym przedmiotowy teren przeznaczony jest na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw na którym prowadzana jest działalność związana z wydobyciem kruszywa. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy teren wnioskowany przeznaczony został na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy Krzykosy łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Planowana inwestycja polegać będzie na powiększeniu terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa naturalnego. W stanie istniejącym prowadzone jest wydobycie kruszywa na przeważającej części terenu objętego zmianą planu miejscowego.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zmianami), w związku z ust. 1 i 2 ww. ustawy, koszt wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi przedsiębiorca.

W związku z tym, że wystąpiły okoliczności faktyczne i prawne umożliwiające podjęcie prac planistycznych, zarekomendowano Radzie Gminy Krzykosy podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

Analiza

Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

  1. Przedmiotowa analiza została sporządzona przed podjęciem uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.
  2. Zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem realizacji zmiany planu miejscowego - wyznaczenie terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa naturalnego - jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
  3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy przyjąć zakres zmiany planu, wyznaczony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Zmiana planu miejscowego zostanie wykonany na materiałach geodezyjnych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:1000.