Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

UCHWAŁA Nr III/15/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 710.465,08 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Załączniki:

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

            Zgodnie z art. 263 ust. 2-7 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) organ stanowiący w formie uchwały może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy jednak określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalić plan finansowy w/w wydatków z wyodrębnieniem spośród nich wydatków majątkowych.

Zakończone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych w Krzykosach" oraz podpisana umowa z wykonawcą, a zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji.

Podpisana została umowa z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji (podkłady geodezyjne) na budowę kanalizacji w miejscowościach Witowo i Pięczkowo, a zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji.

Ponadto 18.06.2014 r. podpisana została umowa na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy z zapisem, że przekazanie drugiej i trzeciej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu II etapu - przedstawieniu projektu uchwały Radzie Gminy i III etapu - stwierdzeniu zgodności z przepisami przez Wojewodę Wielkopolskiego. Etap II i III umowy zostanie zrealizowany w 2015r.

Uwzględniając powyższe fakty, należy uznać za konieczne podjęcie uchwały.