Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy...

Uchwała Nr VII/36/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 maja 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Zmiana Studium dotyczy  terenów: w obrębie ewidencyjnym Murzynowo Leśne - działek o numerach ewidencyjnych 7, 8, 10/1 i 10/2 oraz w obrębie geodezyjnym Garby  - działki o numerze ewidencyjnym 40 i części działki o numerze ewidencyjnym 28/2.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając