Uchwała Nr XII/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XII/72/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 listopada 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XI/65/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1, stanowiący wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2, stanowiący wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając