Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo

OSR. 6220.8.2015

Krzykosy, dnia 08.12.2015 r.

  

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.) oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2013.267 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 08 grudnia 2015 r. na wniosek Inwestora tj. Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo.

 

Wymagane dokumenty dotyczące niniejszej sprawy są udostępnione w Urzędzie Gminy Krzykosy - pok. nr 23 (w godz. urzędowania) - tel. 81 285 15 14 wew. 131.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia 

 

Otrzymują: 

  1. Gmina Krzykosy
  2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
  3. a/a

 

Sprawę prowadzi:

Maria Szymczak

tel. 81 285 15 14 wew. 131.