Eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża „GARBY MM III A

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.) oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. poz.267 j.t.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17.12.2015r. na wniosek Inwestora: „Żwirownia Matuszak" Marian Matuszak, Solec, ul. Kościelna 12, 62-023 Sulęcinek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża „GARBY MM III A"

Złoże „GARBY MM III A" udokumentowane jest na części działek o numerze ewidencyjnym: 41/1 i 42/6 w obrębie Garby, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie. 

Wymagane dokumenty dotyczące niniejszej sprawy są udostępnione w Urzędzie Gminy Krzykosy - pok. nr 23 (w godz. urzędowania)-tel. 81 285 15 14 wew. 131

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki