Budowa obory z udojnią dla krów mlecznych w Sulęcinie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 j. t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 

że w dniu 22 grudnia 2015r. na wniosek pana Adama Szymkowiaka - pełnomocnika Firmy: Michał Jaśkowiak Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 34, 62-023 Sulęcinek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory z udojnią dla krów mlecznych z obsadą 125 DJP.

Inwestycja planowana jest na części działek o numerach ewidencyjnych: 56 i 204 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak

Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23

tel. 81 285 15 14 wew. 131