Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 86/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

1.   Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2016 do dnia 31 marca 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 7 czerwca 2016 do dnia 11 czerwca 2016.

2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 6 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 czerwca 2016 do dnia 16 czerwca 2016.

3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 15 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 czerwca 2016 .

4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18 kwietnia 2016 do dnia 22 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 .

5.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 czerwca 2016.

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Krzykosy Nr V/29/2015 z dnia 25 marca 2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, przyznania liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki