Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

1.   Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 kwietnia 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 9 czerwca 2016.

2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 maja 2016 do dnia 10 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10 czerwca 2016 do dnia 16 czerwca 2016.

3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 czerwca 2016 .

4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 maja 2016 do dnia 20 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 czerwca 2016 do dnia 20 czerwca 2016.

5.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 31 sierpnia 2016.

§ 2

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki