Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.      Zwiększa się dochody o kwotę 198,00 zł i po zmianach wynoszą 20.665.198,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące 20.001.498,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2.203.506,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 198,00 zł i po zmianach wynoszą 23.395.198,00 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 18.518.798,00 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 2.203.506,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki