Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców). 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.

Godziny pracy:          TERMIN REALIZACJI:


Organ niezwłocznie powiadamia o nadaniu numeru PESEL osobę, której nadano numer, po otrzymaniu informacji od ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne przekazywany jest do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nie usunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W zależności od żądania osoby powiadomienie o nadaniu nr PESEL jest przekazywane w postaci papierowej lub w elektronicznej.


OPŁATY:


Czynność nie podlega opłacie skarbowej.


PODSTAWA PRAWNA: 
TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak.


INNE INFORMACJE:


Osobom, które są obowiązane na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL, nadaje się numer PESEL na indywidualny wniosek wniesiony do organu gminy właściwego do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo czasowy, do organu gminy właściwego dla siedziby pracodawcy.