Uchwała Nr XVIII/115/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę zatwierdzającą Plan Odnowy Miejscowości Solec

U C H W A Ł A  NR  XVIII/115/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 czerwca 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę zatwierdzającą Plan Odnowy Miejscowości Solec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 446) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się zmianę w Planie Odnowy Miejscowości Solec, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/97/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec (zmiana uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec), polegającą na tym, że rozdziale IV zatytułowanym „OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ", pkt. 4.7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Załącznik Nr 1

do uchwały

Nr XVIII/115/2016

a dnia 13 czerwca 2016 roku

 

4.7 Poprawa infrastruktury drogowej - realizacja rok 2016

Planowane działania

-utwardzenie dróg gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem drogi gminnej  nr 550130P Sulęcinek Solec .  Kwota jaką Gmina przeznacza na przebudowę drogi  nr 550130 Sulęcinek - Solec to 1.670.000,00 zł 

- modernizacja drogi powiatowej

-budowa i wymiana istniejących chodników

- modernizacja ciągów pieszych na cmentarzu