Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 104/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 30 czerwca 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zmniejsza się dochody o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynoszą 23.798.127,51 zł,

w tym:

- dochody bieżące 23.020.427,51 zł,

- dotacje na zadania zlecone 4.869.068,51 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.      Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynoszą 27.068.127,51 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 21.711.253,51 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 4.869.068,51 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt: inż. Andrzej Janicki