Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2016r.

 

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Krzykosy na 2017 rok wraz z objaśnieniami w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i przedkłada się te materiały Radzie Gminy Krzykosy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki