Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 128/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2016 roku

 

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027          

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki