Uchwała Nr XXVIII/174/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

   UCHWAŁA Nr XXVIII/174/2016
  RADY GMINY KRZYKOSY
   z dnia 29 grudnia 2016 roku
   

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

          

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z  2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 135.625,00 zł, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2016, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając