Zarządzenie Nr 132/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 132/2016

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 5 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2016 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016rok,

zmienionej:

Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 29 stycznia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody o kwotę 207.228,00 zł i po zmianach wynoszą 26.633.882,24 zł, w tym:

- dochody bieżące 25.929.806,66 zł,

- dotacje na zadania zlecone 7.491.314,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

  1. Zwiększa się wydatki o kwotę 207.228,00 zł i po zmianach wynoszą 29.123.882,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24.659.468,24 zł,

- dotacje na zadania zlecone 7.491.314,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1.W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            2.W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

            3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki