Zarządzenie Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 141/2017

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 9 stycznia 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki