Uchwała Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXIV/207/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 7 lipca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 28.928.157,46

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 26.447.411,38

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.480.746,08 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 8.711.509,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 115.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

2)     § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości       70.000,00

 2) celowe w wysokości       78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 78.000,00 zł."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając